Príprava a implementácia EÚ projektov

 

Už viac ako 15 rokov sa zameriavame na komplexné konzultačné a poradenské služby a písanie projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ.

Pomoc pri výbere zdroja financovania

 • Analýza vašej myšlienky, idey alebo rozvojového plánu: V tejto fáze sa s vami stretneme a spoločne prejdeme vašu myšlienku, ideu alebo rozvojový plán. Zistíme, aké sú vaše potreby, očakávania a ciele. Zároveň vám poskytneme spätnú väzbu a poradíme vám, ako zlepšiť alebo upraviť váš projekt tak, aby bol atraktívnejší a mal väčšiu šancu uspieť.
 • Príprava projektového zámeru: V tejto fáze vytvoríme projektový zámer, ktorý je základným dokumentom pre žiadosť o financovanie. Projektový zámer obsahuje popis vášho projektu, jeho ciele, výstupy a indikátory, rozpočet, harmonogram a riziká.
 • Hľadanie optimálneho zdroja financovania: V tejto fáze vyhľadáme pre váš projekt ten najvhodnejší zdroj financovania. Na trhu existuje veľa možností financovania a finančných nástrojov. Každý z týchto zdrojov má svoje výhody a nevýhody, podmienky a kritériá. My vám pomôžeme vybrať ten najvhodnejší pre váš projekt a pripraviť potrebnú dokumentáciu pre jeho získanie.

Prípravná fáza projektu

 

Poskytujeme kompletnú prípravu projektov a žiadostí.

 • Vypracovanie žiadosti o NFP podľa potrieb výzvy/poskytovateľa finančných prostriedkov: Pomôžeme vám zostaviť a napísať žiadosť o NFP tak, aby spĺňala všetky požiadavky a kritériá výzvy/poskytovateľa finančných prostriedkov. Zohľadníme špecifiká vášho projektu, jeho ciele, výstupy, indikátory, rozpočet, harmonogram a riziká. Zároveň vám poradíme, ako zvýšiť šance na úspech vašej žiadosti a ako predísť možným chybám alebo nedostatkom.
 • Kontrola a doplnenie poskytnutých podkladov: Skontrolujeme a doplníme podklady, ktoré nám poskytnete pre prípravu žiadosti o NFP. Podklady môžu zahŕňať napríklad vašu myšlienku, ideu alebo rozvojový plán, vaše kontaktné údaje, údaje o vašej organizácii, doklady o vašej spôsobilosti na získanie NFP, atď. Uistíme sa, že podklady sú kompletné, aktuálne a relevantné pre vašu žiadosť.
 • Kompletizácia povinných príloh: Pomôžeme vám pripraviť a skompletizovať povinné prílohy k vašej žiadosti o NFP. Povinné prílohy môžu byť napríklad potvrdenia o partnerstve, zmluvy o spolupráci, štúdie uskutočniteľnosti, analýzy potrieb, atď. Zabezpečíme, že prílohy sú v súlade s vašou žiadosťou a obsahujú všetky potrebné informácie a podpisy.
 • Kontrola formálnej správnosti žiadosti o grant: Skontrolujeme formálnu správnosť vašej žiadosti o grant. Skontrolujeme napríklad správne vyplnenie formulára žiadosti, dodržanie formátu a rozsahu žiadosti, použitie správnej terminológie a jazyka, dodržanie lehoty na podanie žiadosti, atď. Opravíme prípadné gramatické alebo pravopisné chyby a zvýrazníme možné nedostatky alebo nejasnosti.
People solving a puzzle
 • Konzultačné a poradenské služby pri príprave žiadosti o grant a komunikácia s poskytovateľom NFP: Poskytneme vám konzultačné a poradenské služby počas celého procesu prípravy žiadosti o grant. Budeme vám k dispozícii pre akékoľvek otázky alebo pochybnosti týkajúce sa vašej žiadosti. Zároveň budeme komunikovať s poskytovateľom NFP za vás a zastupovať vaše záujmy. Budeme vás informovať o priebehu hodnotenia vašej žiadosti a pomôžeme vám pri riešení prípadných problémov alebo námietok.
 • Pomoc pri prípadných chýbajúcich náležitostiach, dokumentácii alebo iných informáciách: Pomôžeme vám doplniť prípadné chýbajúce náležitosti, dokumentáciu alebo iné informácie, ktoré by mohli byť potrebné pre vašu žiadosť o NFP. Môže ísť o napríklad dodatočné doklady, vysvetlenia, opravy, atď. Zabezpečíme, že vaša žiadosť je kompletná a spĺňa všetky podmienky poskytovateľa NFP.

Implementačná fáza projektu

Po schválení začína implementácia v ktorej poskytujeme nasledovné služby riadenia projektu:

 • Aktívna komunikácia s projektovým manažérom na strane poskytovateľa NFP: Zbezpečíme plynulú a efektívnu komunikáciu s projektovým manažérom, ktorý je zodpovedný za správu a monitorovanie vášho projektu na strane poskytovateľa NFP. Budeme vás informovať o všetkých požiadavkách, termínoch a zmenách, ktoré sa týkajú vášho projektu. Zároveň budeme zastupovať vaše záujmy a riešiť prípadné problémy alebo námietky, ktoré by mohli vzniknúť počas realizácie projektu.
 • Príprava podkladov požadovaných k uzatvoreniu zmluvy o NFP: Pomôžeme pripraviť a predložiť všetky podklady, ktoré sú potrebné pre uzatvorenie zmluvy o NFP s poskytovateľom NFP. Podklady môžu zahŕňať napríklad potvrdenia o spolufinancovaní, bankové údaje, údaje o účtovníctve a audite, atď. Uistíme sa, že podklady sú kompletné, správne a v súlade so zmluvnými podmienkami.
 • Predloženie vyhlásení o začatí realizácie projektu a ukončení realizácie projektu: Pomôžeme pripraviť a predložiť vyhlásenia o začatí realizácie projektu a ukončení realizácie projektu. Tieto vyhlásenia sú dôležité pre to, aby ste mohli začať čerpať NFP a dokončiť svoj projekt v stanovenom termíne. Vyhlásenia musia obsahovať dátum začatia a ukončenia realizácie projektu, potvrdenie o dodržaní zmluvných podmienok a prípadné ďalšie informácie.
 • Priebežné predkladanie žiadostí o platbu (ŽoP) a s tým spojených podkladov: Pomôžeme pripraviť a predložiť priebežné žiadosti o platbu (ŽoP) a s tým spojených podkladov. ŽoP sú dokumenty, ktoré slúžia na vyúčtovanie vašich nákladov spojených s realizáciou projektu a na žiadosť o preplatenie NFP. Podklady k ŽoP môžu byť napríklad faktúry, doklady o platbe, doklady o spolufinancovaní, atď. Zabezpečíme, že ŽoP a podklady sú správne vyplnené, overené a v súlade s rozpočtom projektu.
 • Vypracovanie a predkladanie monitorovacích správ: Pomôžeme pripraviť a predložiť monitorovacie správy. Monitorovacie správy sú dokumenty, ktoré slúžia na sledovanie pokroku a dosiahnutia vášho projektu. Monitorovacie správy musia obsahovať informácie o plnení cieľov, výstupov a indikátorov projektu, o realizovaných aktivitách, o riešení rizík a problémov, atď. Zabezpečíme, že monitorovacie správy sú kvalitné, pravdivé a v súlade s plánom projektu.
 • Záverečné predloženie ŽoP s požadovanými podkladmi: Pomôžeme pripraviť a predložiť záverečnú ŽoP s požadovanými podkladmi. Záverečná ŽoP slúži na vyúčtovanie všetkých nákladov spojených s realizáciou projektu a na žiadosť o preplatenie zvyšného NFP. Podklady k záverečnej ŽoP môžu byť napríklad doklady o dosiahnutí cieľov, výstupov a indikátorov projektu, doklady o spolufinancovaní, atď. Zabezpečíme, že záverečná ŽoP a podklady sú kompletné, správne a v súlade so zmluvou o NFP.
 • Záverečné predloženie monitorovacej správy: Pomôžeme pripraviť a predložiť záverečnú monitorovaciu správu. Záverečná monitorovacia správa slúži na zhodnotenie výsledkov a dopadov vášho projektu. Záverečná monitorovacia správa musí obsahovať informácie o dosiahnutí cieľov, výstupov a indikátorov projektu, o realizovaných aktivitách, o riešení rizík a problémov, o spokojnosti cieľovej skupiny a partnerov, atď. Zabezpečíme, že záverečná monitorovacia správa je kvalitná, pravdivá a v súlade s plánom projektu.
 • Výpomoc pri realizácii zmenových konaní v zmluve o NFP: Pomôžeme pri realizácii zmenových konaní v zmluve o NFP. Zmenové konania sú procesy, ktoré slúžia na schválenie a zapracovanie zmien do zmluvy o NFP. Zmeny sa môžu týkať napríklad rozpočtu projektu, termínu realizácie projektu, cieľov, výstupov alebo indikátorov projektu, atď. Zabezpečíme, že zmeny sú odôvodnené, potrebné a v súlade so zmluvnými podmienkami.
 • Predloženie dokumentácie z verejného obstarávania za účelom kontroly a schválenia: Pomôžeme pripraviť a predložiť dokumentáciu z verejného obstarávania za účelom kontroly a schválenia. Verejné obstarávanie je proces, ktorý slúži na nákup tovarov alebo služieb potrebných pre realizáciu projektu za najlepších podmienok. Dokumentácia z verejného obstarávania musí obsahovať napríklad popis predmetu obstarania, spôsob určenia ceny, spôsob vyhodnotenia ponúk, atď. Zabezpečíme, že dokumentácia je transparentná, objektívna a v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
 • Vypracovanie a predkladanie sumarizačných hárkov (ak je potrebné): V tejto službe vám pomôžeme pripraviť a predložiť sumarizačné hárky (ak je potrebné).